Jungceylon

Assistant Building Manager

CAREER

1 POSITION / PHUKET OFFICE
Assistant Building Manager
Job Description:

 • จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีในส่วนอาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • วางแผน ดูแลและดำเนินการให้พนักงานใต้บัคับบัญชาให้บริการแก่ร้านค้า / ผู้รับเหมา

 • วางแผนก จัดการงานบำรุงรักษาอาคาร และงานรักษาความสะอาด

 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งหามาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน

 • ติดตามและประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาตามมาตรฐานงานที่กำหนด

 • ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

 • บริหารงานสโตร์ของแผนก

 • เข้าร่วมประชุม และตรวจรับงาน ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงงานซ่อมแซมอาคาร

 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


Qulification:

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคาร มากกว่า 5 ปี

 • มีทักษะในการบริหารจัดการ จัดทำแผนงาน และแผนงบประมาณของศูนย์การค้า

 • สามาถบริหารทีมงานได้ มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • มีทักษาในการเจรจา การสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี

 • มีความสามารถในการบริหารร้านค้าในศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดี

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

 • สามารถมช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี


Share:
Jungceylon