Jungceylon

ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ @จังซีลอน!

EVENTS

02 Jun 2023
ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ @จังซีลอน!

ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ @จังซีลอน! 

ร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในเดือนสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก (World Ocean Day) 


เชิญชมนิทรรศการ “Solutions to Plastic Pollution” 

ร่วมตระหนักถึงผลกระทบของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องขยะจากทะเล 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Shout Out for Wild Ocean”  ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ยังได้รวบรวมเก็บขยะต่างๆ 

ทั้งจากภายในบริเวณศูนย์การค้าฯ และขยะจากทะเลป่าตองมากกว่า 100 กิโลกรัม รวมถึงถุงพลาสติก

ที่ไม่ย่อยสลายมาจัดแสดงในรูปแบบของผลงานศิลปะสัตว์ทะเลให้ได้ชม อาทิ เต่าทะเล ปลาดาว 

ปลาวาฬ ปลาหมึกยักษ์ และปะการัง เพื่อสร้างจิตสำนึก ลด ละ เลิก การใช้วัสดุ

ที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก 


วันที่ 8 มิ.ย. 66 

พบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว

กระเป๋ารักษ์โลก  ตุ๊กตาเต่า  ตุ๊กตาสัตว์ทะเล 

โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้าจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล

 หาดไม้ขาว โดยไม่หักค่าใช้จ่าย


แล้วพบกันที่ จังซีลอน

โซน The GardenShare:
OTHERS EVENTS
Jungceylon