Jungceylon

Marketing Officer - Event

CAREER

2 POSITION / PHUKET OFFICE
Marketing Officer - Event
Job Description:

Qulification:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22  ปีขึ้นไป , วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป 

  • มีประสบการณ์การงาน Event อย่างน้อย 1 ปี 

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีทักษะการเจรจา มีความคิดเป็นระบบ รู้จักวางแผนงาน

  • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักงานบริการ


Share:
Jungceylon