Jungceylon

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอาคารและสถานที่

CAREER

POSITION / PHUKET OFFICE
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอาคารและสถานที่
Job Description:

Qulification:

  • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

  • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคาร มากกว่า 5 ปี

  • มีทักษะในการบริหารจัดการ จัดทำแผนงาน และแผนงบประมาณของศูนย์การค้า

  • สามาถบริหารทีมงานได้ มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  • มีทักษาในการเจรจา การสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี

  • มีความสามารถในการบริหารร้านค้าในศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดี

  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

  • สามารถมช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

Share:
Jungceylon