Jungceylon

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ( Tourist )

CAREER

2 POSITION / PHUKET OFFICE
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ( Tourist )
Job Description:

Qulification:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป , วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

  • มีประสบการณ์การงานด้าน Event อย่างน้อย 1 ปี

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีทักษะการเจรจา มีความคิดเป็นระบบ รู้จักวางแผนงาน

  • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักงานบริการ

  • สามารถทำงานเป็นกะได้

Share:
Jungceylon